Wordpress Information of favicon of UB.EDU.VN UB.EDU.VN

UB Academy - Chương trình Đào tạo Nghiệp vụ Ngân hàng, Chương trình Đào tạo nghiệp vụ Ngân hàng với mô hình đào tạo quốc tế, được Việt hóa phù hợp với chuẩn mực Việt Nam. 70% thời gianthực hành nghiệp vụ thực tế

Wordpress Theme

favicon of UB.EDU.VN UB.EDU.VN seems to use Wordpress but it is very hard to find the theme information from this website.

Wordpress plugin

0 wordpress plugins are found in favicon of UB.EDU.VN UB.EDU.VN

Wordpress plugin: No wordpress plugin is found in UB.EDU.VN